میم.[محسن پوراکبری]

Radius Tool

این افزونه برای گرد کردن گوشه های خطوطی که به هم طی زاویه ای رسیده اند استفاده می شود، تنظیمات ساده و قابل تغییری دارد که می توان شخصی سازی کرد.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها