میم.[محسن پوراکبری]

FixIt_101

این افزونه برای تمیزکاری خط و سطوح اضافه بکار می رود، این کار باعث کاهش حجم کلی مدل و افزایش سرعت مدلینگ می شود. قابلیت اجرا روی گروه و کامپوننت را نیز دارد.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها