میم.[محسن پوراکبری]

Layers Panel

بهترین افزونه در رابطه با لایه بندی ترسیم ها در محیط اسکچ آپ هست و با توجه به ویژگی های این افزونه مدیریت ترسیم ها راحت تر و سرعت طراحی و ترسیم افزایش می یابد.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها