میم.[محسن پوراکبری]

Mirror

افزونه ای کاربردی برای قرینه کردن مدل ها در محیط کاری نرم افزار، کار کردن با این افزونه بسیار آسان بوده و انتظار می رد در آینده بعنوان ابزار پیش فرض به اسکچ آپ اضافه گردد.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها