میم.[محسن پوراکبری]

Solid Inspector²

افزونه ای کاربردی برای تمیز کردن مدل های سه بعدی از هر گونه خط و سطوح اضافه به گونه ای که آن مدل تبدیل به یک حجم کاملا بسته(Solid) می شود، این فرآیند برای کاهش حجم مدلینگ بسیار کاربردی است.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها